KANCELARIA NOTARIALNA
ANNA PONIEDZIAŁEK

Godło Polski
 
młotek sądowy

Czynności notarialne

Zgodnie z art. 79. ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:
1. sporządza akty notarialne;
2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia – zarejestrowany w rejestrze aktów poświadczenia dziedziczenia akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku;
3. sporządza poświadczenia;
4. doręcza oświadczenia;
5. spisuje protokoły;
6. sporządza protesty weksli i czeków;
7. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Wymagane dokumenty

W celu usprawnienia obsługi i przyśpieszenia procedury przygotowania aktu notarialnego przedstawiamy spis podstawowych dokumentów, które należy dostarczyć do Kancelarii przed zawarciem umowy. Wskazane poniżej dokumenty są podstawą sporządzenia danej umowy, nie można jednak wykluczyć konieczności dostarczenia innych, nie wymienionych poniżej. Dlatego przed umówieniem terminu podpisania aktu notarialnego zalecamy skontaktować się z Naszą Kancelarią w celu zweryfikowania dokumentów i doprecyzowania szczegółów transakcji.

1. Podstawowe dokumenty wymagane przy umowach dotyczących zbycia (między innymi sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności) lokali stanowiących odrębną własność:

2. Podstawowe dokumenty wymagane przy umowach dotyczących zbycia (między innymi sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności) spółdzielczych własnościowych praw do lokali:

3. Podstawowe dokumenty wymagane przy umowach dotyczących zbycia (między innymi sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności) działek gruntu, zarówno zabudowanych, jak i niezabudowanych:

4. Podstawowe dokumenty wymagane przy sporządzaniu aktu poświadczenia dziedziczenia:

Oprócz wskazanych powyżej dokumentów należy również dostarczyć dane stron (imiona i nazwiska, imiona rodziców, pesel, adres zamieszkania, dane dowodu tożsamości oraz numer NIP).
Prosimy również o uprzedzenie o okoliczności, że strona będzie działała przez pełnomocnika. Należy wtedy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego.

Akty prawne

Prawo o notariacie

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.

Maksymalne stawki taksy notarialnej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

Spadki i darowizny

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

Kodeks Cywilny

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY

Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

Opłaty Sądowe

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

Konstytucja RP

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r.